شرکت سهامی خاص ژن کاوش آزما- پلاویکس
پلاویکس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
داروی پلاویکس
انعقاد خون در مواردی می تواند خوب و در موادی می تواند بد باشد. هنگام بروز یک زخم، انعقاد می تواند فرد را از آسیب جدی نجات دهد، اما اگر این عمل انعقاد در داخل یک رگ رخ دهد می تواند مسیر عبور خون را مسدود و باعث حمله ی قلبی گردد. داروی کلوپیدوگرول (با نام های تجاری پلاویکس، ایزوکور، کلوپیلت و سروین) در کنار آسپیرین جهت جلوگیری از تشکیل لخته های خطرناک در جدار رگ های خونی تجویز می شود. این اثر مهاری تشکیل لخته در افراد متفاوت عمل می کند.
 برخی از تغییرات ژنتیکی در افراد مانع تبدیل دارو به فرم فعال آن می شود. مطالعات نشان داده اند که کسانی که این تغییرات ژنتیکی را دارند توسط داروی پلاویکس از خطر سکته قلبی بخوبی محافظت نمی شوند و احتمال مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی در این افراد بالاتر می باشد.
 پلاویکس توسط روده ها جذب و توسط آنزیم های کبدی به فرم فعال خود تبدیل می شود. یکی از مهمترین این آنزیم ها سیتوکروم اکسیداز CYP2C19 می باشد که تغییرات ژنتیکی در آن می تواند مانع فعال شدن دارو و افزایش خطر سکته قلبی باشد. این اثر در افرادی که استنت دارند بیشتر از دیگران خود را نشان می دهد. الل نرمال 1* است. اما الل های 2*، 3*، 4*، 8* و 17* می توانند تغییراتی در پاسخ به دارو اعمال نمایند[1]. در سال 2010 سازمان غذا و دارو (FDA) اعلام کرد که بیمارانی که این تغییرات ژنتیکی را دارند از مزایای دارو نمی توانند بخوبی بهره ور شوند. دارو های جایگزین جهت این افراد می توانند آسپرین یا پراسوگرل که تحت اثر این تغییرات ژنتیکی نیستند. اما در بیمارانی که پراسوگرل مصرف میکنند خطر خونریزی بیشتر است برای همین ممکن است جایگزین خوبی برای پلاویکس نباشد.

Reference:
1- Scott, S.A., et al., Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guidelines for CYP2C19 Genotype and Clopidogrel Therapy: 2013 Update. Clin Pharmacol Ther, 2013. 94(3): p. 317-23.
نشانی مطلب در وبگاه شرکت سهامی خاص ژن کاوش آزما:
http://gsdseq.ir/find.php?item=1.105.23.fa
برگشت به اصل مطلب